TRƯỜNG THPT

CHUYÊN BẮC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN HỌC THÊM

 

Kính gửi: Ban tổ chức lớp học thêm Trường THPT chuyên Bắc Giang

Tên tôi là: .......................................................................................................................

Là (cha, mẹ)............ của học sinh: .....................................................lớp.......................

Trường THPT.................................................................................................................

Địa chỉ gia đình: ............................................................................................................

Số điện thoại: Di động: .................................... Máy bàn: ............................................

            Được biết sắp tới Trường THPT Chuyên Bắc Giang có tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức các môn thi đại học ngoài giờ (từ 17 giờ đến 19 giờ) cho học sinh các trường THPT trong tỉnh, sau khi tham khảo ý kiến của cháu ................................ và được biết là hiện nay cháu vẫn có nhu cầu được học thêm nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức để có thể đạt kết quả cao nhất trong các kỳ thi Tốt nghiệp, Đại học và Cao đẳng sắp tới. Thay mặt gia đình và cháu ..............  tôi viết đơn này kính xin Ban tổ chức lớp học cho phép cháu được theo học các lớp bồi dưỡng (xin cho cháu được theo học các thày, cô theo thứ tự ưu tiên 1®2 ®3) như sau:

 

1)      Môn..........Khối ...... Lớp ...... Thày (Cô): 1: ...................2: .................3: ..................

2)      Môn..........Khối ...... Lớp ...... Thày (Cô): 1: ...................2: .................3: ..................

3)      Môn..........Khối ...... Lớp ...... Thày (Cô): 1: ...................2: .................3: ..................

4)      Môn..........Khối ...... Lớp ...... Thày (Cô): 1: ...................2: .................3: ..................

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Phần kinh phí đóng góp học thêm theo hình thức tự nguyện thoả thuận.

Gia đình chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện đầy đủ nội quy, quy định của lớp học và sẽ cùng với các Thày, Cô động viên cháu cố gắng học tập thật tốt.

Khi cần, xin liên hệ trực tiếp với số điện thoại đã đăng kí ở trên hoặc số điện thoại: ................

là (chú, bác,…)…………………………đã được cha mẹ cháu uỷ quyền thay mặt cha mẹ cháu.

Ý kiến của học sinh

    (sau ý kiến yêu cầu HS ghi rõ họ và tên)

           Bắc Giang, ngày ..... tháng .... năm 2011

          Người viết đơn

 


THPT Chuyên Bắc Giang
23/10/2011