A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi bộ tổ Ngữ văn thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

            Chủ tịch Hồ Chí Minh là người con vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã hiến dâng tất cả tình cảm và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại một tài sản tinh thần vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại.

 

              Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị của Bộ Chính trị đã tác động tích cực và mạnh mẽ vào đời sống toàn Đảng, toàn quân & nhân dân cả nước trong những năm qua. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Mục đích của cuộc vận động là: “Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng, trong xã hội về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh…, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng”. Mục đích cao hơn, lâu dài, rộng lớn hơn của cuộc vận động là xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần và động lực phát triển của xã hội.

              Đảng bộ trường THPT Chuyên Bắc Giang cũng phát động sâu rộng trong toàn đảng bộ và nhà trường phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chương trình hành động cụ thể thiết thực. Sau 8 năm thực hiện cuộc vận động và sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tổ văn đã đạt được một số kết quả. Chi bộ đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ. Tổ chức cho 100% đảng viên, giáo viên trong chi bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản Trung ương, tỉnh về Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ tịch “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa  xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”, mỗi đảng viên, giáo viên trong chi bộ đã không ngừng rèn luyện về phẩm chất đạo đức nhà giáo. 100% đảng viên, giáo viên tích cực tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương  đạo đức, tự học và sáng tạo”… mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên phải thực sự trở thành tấm gương sáng về đạo đức cho học sinh noi theo. 100% đảng viên, giáo viên trong chi bộ có ý thức tổ chức kỉ luật, luôn tâm huyết với nghề, giữ gìn danh dự nhà giáo, đúng mực với nhân dân, phụ huynh học sinh, giữ gìn khối đoàn kết trong chi bộ, giúp đỡ đồng nghiệp, thương yêu học sinh. 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện tốt quy định 19 điều đảng viên không được làm, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên quyết phê phán và uốn nắn các biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, nhận thức, đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng đến tư cách đảng viên, giáo viên. 100% đảng viên và gia đình chấp hành đầy đủ mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện tốt luật phòng chống tham nhũng lãng phí, chống tệ nạn xã hội; gia đình nhà giáo được công nhận là gia đình văn hóa. 100% đảng viên trong chi bộ đã đăng ký việc làm theo hàng năm, cán bộ đảng viên, quần chúng đăng ký những việc làm theo cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn và ghi nhật ký những việc làm theo.

        Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Bắc Giang, Bắc Giang với Bác Hồ, cùng với phong trào sôi nổi của toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh toàn trường, đảng viên, giáo viên thuộc chi bộ tổ văn cũng tích cực tham gia dự thi. Nhiều bài dự thi của đảng viên chi bộ tổ văn thể hiện sự công phu, sáng tạo, thái độ nghiêm túc như bài dự thi của đồng chí Nguyễn Thị Minh Duyên, Đào Thị Hoài Bắc...Các đồng chí đảng viên, giáo viên còn lồng ghép việc giáo dục, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh trong các bài dạy, giờ sinh hoạt tập thể...

           Trên tinh thần nội dung và kết quả đã đạt được; trong thời gian tới, Chi bộ tổ văn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu trong toàn Chi bộ với các nội dung cụ thể thiết thực. Chi bộ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đưa cuộc vận động trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của chi bộ; Quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của đảng bộ cấp trên đến đảng viên. Học tập nghiêm túc, sáng tạo các chuyên đề của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, gắn với nhiệm vụ giảng dạy cụ thể, với việc làm cụ thể, coi là một tiêu chí xếp loại đảng viên và công chức hàng năm. Qua đó nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện sai quan điểm, đường lối, thực hiện nghiêm kỉ luật phát ngôn trong đảng, đảng viên thực sự gương mẫu trong đạo đức, lối sống, ứng xử cũng như công tác chuyên môn. Chi bộ cũng đề cao sự nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Trong các buổi họp chi bộ, cuối học kỳ, cuối năm học kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng hơn về các nội dung của cuộc vận động; tiếp tục đẩy mạnh học tập và chú trọng việc làm theo tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Đẩy mạnh học tập và chú trọng việc làm theo tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy hiệu quả năng lực của đảng viên, giáo viên; chăm lo bồi dưỡng cho đảng viên, giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ, từng bước trở thành lực lượng kế cận, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của việc xây dựng phát triển trường THPT Chuyên Bắc Giang. Chi bộ không ngừng bồi đắp lòng nhân ái, tình yêu quê hương đất nước cho  đảng viên, giáo viên trong chi bộ. Cụ thể hóa và đa dạng hóa những việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn phù hợp với môi trường giáo dục. Chú ý hơn nữa đến việc giáo dục học sinh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những hình thức linh hoạt, sáng tạo, cuốn hút các em.

          Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đối với mỗi đảng viên, đặc biệt là đảng viên giáo viên dạy văn thực sự có ý nghĩa sâu sắc và là công việc của cả cuộc đời. Tôi xin phép được mượn câu thơ rất giản dị mà sâu sắc của nhà thơ Tố Hữu viết về Bác Hồ để kết thúc bài viết của mình:

                                 Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

                                 Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi

                                Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.

                                            Diêm Kim Loan - đảng viên chi bộ tổ Ngữ văn


Nguồn:thptchuyen.bacgiang.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Hình ảnh
Tin tức mới nhất
Thống kê truy cập
Hôm nay : 111
Tháng trước : 25.413