A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2020-2021

Trường THPT Chuyên Bắc Giang xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm học 2020-2021

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 

Số: 191/KH-CBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NĂM HỌC 2020-2021

 

- Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

 - Căn cứ công văn số 1051/SGDDT-GDTXH, GDTX ngày 14/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2020-2021;

- Thực hiện Hướng dẫn số 06/HD-SGDĐT ngày 19/10/2020 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020-2021.

 Với tình hình thực tế của nhà trường năm học 2020-2021, trường THPT Chuyên Bắc Giang xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm học 2020-2021 với những nội dung như sau:

I. Mục đích yêu cầu

- Tăng cường ứng dụng CNTT để thúc đẩy sự phát triển và đổi mới nhằm nâng cao sự phát triển giáo dục toàn diện và chất lượng công tác quản lý nhà trường. Thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động, trọng tâm vào công tác giảng dạy và quản lý.

- Hoàn thiện triển khai tích hợp, đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL, đẩy mạnh và ứng dụng có hiệu quả hệ thống hồ sơ, sổ sách điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc, giáo án...).

- Tăng cường khai thác và tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa, kho bài giảng e-learning nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá, quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; áp dụng dạy, học trực tuyến.

- Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí bổ sung, nâng cấp hạ tầng trang thiết bị CNTT phục vụ việc dạy – học tin học, đầu tư CSVC, trang thiết bị CNTT, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng về CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng việc giảng dạy và yêu cầu quản lý của ngành.

II. Nội dung triển khai nhiệm vụ CNTT

1. Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất để triển khai ứng dụng CNTT

- Duy trì ổn định hạ tầng mạng và Internet: Định kỳ rà soát, nâng cấp hạ tầng mạng đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động hội họp, sinh hoạt chuyên môn, dạy học theo hình thức trực tuyến, xây dựng hệ thống học liệu, nội dung trực tuyến và elearning.

- Đảm bảo các điều kiện cơ bản phục vụ công tác quản lý, điều hành: Máy tính kết nối Internet, máy in, webcam, có hệ thống amply, microphone; thiết bị lưu trữ dữ liệu tập

trung để phục vụ công tác quản lý, điều hành.

-  Rà soát, nâng cấp, bổ sung và tăng cường công tác quản lý cơ sở hạ tầng dạy học và ứng dụng CNTT: Tăng cường công tác quản lý trang thiết bị, hạ tầng phục vụ công tác dạy học tin học và ứng dụng CNTT; định kỳ kiểm tra và đề xuất từng bước nâng cấp hoặc thay thế.

2. Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành

- Hệ thống CSDL toàn ngành: Duy trì công tác cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống CSDL ngành (csdl.moet.gov.vn). Bảo đảm thực hiện báo cáo đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

- Phần mềm quản lý trường học trực tuyến: Ứng dụng phần mềm quản lý trường học theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT; tăng cường áp dụng sử dụng các hồ sơ, sổ sách điện tử, triển khai ứng dụng CNTT kết nối, tương tác, trao đổi thông tin giữa phụ huynh với nhà trường, tăng cường áp dụng các giải pháp trao đổi thông tin.

- Hệ thống thông tin điện tử: Tiếp tục duy trì và triển khai có hiệu quả hệ thống cổng thông tin điện tử, thư điện tử bảo đảm tích hợp, liên thông với cổng thông tin điều hành của ngành.

+ Tiếp tục khai thác có hiệu quả hệ thống thông tin của ngành, do Bộ GD&ĐT chủ trì gồm: Cổng thông tin của Bộ GD&ĐT (https://moet.gov.vn); Cổng thông tin thi và tuyển sinh (https://thituyensinh.vn); Kho bài giảng e-learning (https://elearning.moet.edu.vn); Hệ tri thức Việt số hóa (https://igiaoduc.vn).

+ Triển khai ứng dụng hiệu quả tài khoản Office 365 do Microsoft Việt Nam hỗ trợ vào các hoạt động quản lý, dạy học, triển khai dạy học trực tuyến, sinh hoạt chuyên môn trực tuyến, xây dựng nền tảng làm việc từ xa thông qua hệ sinh thái các phần mềm ứng dụng trên nền tảng này.

- Các hoạt động trực tuyến: Tăng cường sử dụng hệ thống phòng họp trực tuyến.

- Áp dụng hệ thống quản lý và điều hành điện tử: Ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (http://qlvbsgddt.bacgiang.gov.vn) vào công tác quản lý, điều hành trường, liên thông văn bản điều hành, quy định về công tác văn thư lưu trữ.

- Xây dựng và duy trì ổn định Website của trường.

3. Ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học, triển khai các giải pháp mang tính đồng bộ cao (bao gồm kho học liệu số, bài giảng e-learning, phần mềm thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học) theo hướng thiết thực, hiệu quả.

- Duy trì phong trào xây dựng bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu, tài liệu, sách điện tử đóng góp vào các tư liệu chung  của ngành, nội dung xoay quanh các chủ đề về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

4. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho CBQL,  giáo viên và nhân viên

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên.

- Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

- Khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường; kỹ năng quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả CSDL ngành.

- Khai thác các nguồn học liệu, tìm kiếm thông tin trên Internet; sử dụng phần mềm trình chiếu, phần mềm soạn bài giảng e-learning, câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học..

- Tăng cường triển khai tập huấn qua mạng.

5. Khai thác, sử dụng phần mềm tự do nguồn mở: Khai thác, sử dụng phần mềm tự do nguồn mở vào dạy môn tin học tại trường theo danh mục các phần mềm ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT.

            III. Một số giải pháp

1. Làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho CBQL và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục và các kết quả ứng dụng CNTT đã đạt được.

2. Thường xuyên rà duyệt, bổ sung các quy chế quản lý, duy trì và khai thác các hệ thống CNTT; quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm đối với từng thành viên trong đơn vị; triển khai ứng dụng CNTT phải gắn liền với đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời phê bình với hình thức tương xứng đối với các tập thể, cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

3. Rà duyệt về cơ sở hạ tầng trong ngắn hạn, trung hạn, nguồn lực về CNTT, giáo viên dạy tin học; sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách đầu tư cho CNTT gắn với tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa và thuê dịch vụ CNTT theo quy định hiện hành.

4. Các tổ chuyên môn xây dựng học liệu, elearning giúp nhà trường đánh giá nội dung học liệu số trước khi đưa vào sử dụng; rà soát, đánh giá, hoàn thiện các mô hình, giải pháp, phương pháp ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đặc biệt là dạy học trực tuyến đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện.

5. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mỗi tổ chuyên môn trong mỗi năm học, căn cứ điều kiện thực tiễn lựa chọn 01 nội dung ứng dụng CNTT để triển khai áp dụng triệt để, từng bước ứng dụng CNTT một cách toàn diện, hiệu quả và đồng bộ.

IV. Tổ chức thực hiện

Các tổ chuyên môn nghiêm túc cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện của tổ.

 

Nơi nhận:

   - Sở GD&ĐT (b/c);

   - Các tổ CM;

   - Website của trường;

   - Lưu VP.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                   (đã ký)

 

Nguyễn Anh Tuấn


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Nguồn:thptchuyen.bacgiang.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Hình ảnh
Tin tức mới nhất
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng trước : 22.891